اوردرد های داخلی

Internal pain اوردردهای داخلی بیماری های داخلی یکی از شاخه های علمی می باشد که با جامعیت خود پایه تمامی شاخه های بالینی پزشکی را تشکیل می دهد. طیف گسترده ای از بیماری ها از قبیل بیماری های مجاری تنفسی بالائی و پائینی، فشار خون، بیماری های سیستم معده و روده، بیماری های کلیوی، بیماری […]